>

மக்கள் பாதுகாப்பகம்

மகளிர் உரிமை என்பது அனைத்து வயதிலுமுள்ள பெண்கள்,சிறுமியர் அனைவருக்குமான உரிமைகளையும் சுதந்திரத்தையும் குறிக்கிறது.இந்த உரிமைகள் நிறுவனப்படுத்தப்படாது இருக்கலாம்;சட்டம்,உள்ளூர் பழக்கங்கள்,சமூகக் கட்டுப்பாடுகளால் தவிர்க்கப்பட்டோ மறுக்கப்பட்டோ இருக்கலாம்.இந்த சுதந்திரத்தை ஆண்களை உள்ளடக்கிய மனித உரிமைகளின் விரிவான வரையறைகளிலிருந்து பிரித்து தனியே தொகுப்பது தேவையாகிறது; ஆண்களுக்கு இயல்பாக கொடுக்கப்படும் உரிமைகள் கூட பெண்களுக்கு மறுக்கப்படுகின்றன.தன்னார்வலர்கள் சமூகத்தினால் பெண்களின் உரிமைகள் காலம் காலமாகவே புறக்கணிக்கப்பட்டு வருவதையும் பெண்கள் இந்த உரிமைகளைப் பெற ஓர் எதிர் சாய்நிலை அமைந்துள்ளதையும் சுட்டுகின்றனர்.